Mượn Tiền Trong Vòng 5 Phút:

 • Các Loại Xe Hơi
 • Xe Vận Tải & Xe Giải Trí RVs
 • Xe Gắn Máy & Motorcycles
 • Vàng & Kim Cương
 • Và Ngay Cả Nhà Của Quý Vị!

NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ

Dựa theo các điều lệ liên bang, chúng tôi đưa ra thông cáo này để báo cho quý vị biết về cách chúng tôi sử dụng thông tin tài chánh cá nhân riêng (“Thông Tin Cá Nhân”) về quý vị. Thông cáo này áp dụng cho cả các khách hàng hiện nay và trước đây của 5 Minute Loan.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau đây về quý vị:

Thông tin nhân khẩu và nhận dạng, như tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị;

Thông tin liên quan đến tín dụng, như số an sinh xã hội, lương bổng, thông tin tài khoản, và thông tin về các khoản nợ của quý vị;

Thông tin thương vụ, như số bằng lái xe của quý vị và các thông tin cần thiết để thực thi giấy chủ quyền xe và các mẫu đơn đăng bộ xe.

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị lấy từ các nguồn sau đây:

 • Từ quý vị, chẳng hạn như tên và số an sinh xã hội mà quý vị cung cấp trong đơn vay mượn hoặc các đơn khác;
 • Của chúng tôi hoặc những thành phần thứ ba từ các giao dịch mà quý vị đã đính vào, như là khoản tiền vay còn lại và quá trình thanh toán tiền bạc của quý vị; và
 • Từ các cơ quan trình báo về người tiêu dùng, chẳng hạn như lịch sử tín dụng của quý vị và thông tin về giá trị điểm tín dụng của quý vị.

Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân đã được mô tả ở trên trong các trường hợp sau đây:

 1. Cho Các Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Của Chúng Tôi
  Chúng tôi có thể tiết lộ một số hoặc tất cả các Thông Tin Cá Nhân được mô tả ở trên cho các công ty thực hiện dịch vụ cho chúng tôi hoặc với tư cách là đại diện thay mặt cho chúng tôi, như các ngân hàng, các nhân viên lo thủ tục hồ sơ, các công ty thu hồi xe, các cơ quan đòi nợ hoặc các luật sư của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân về quý vị trên phương diện là một khách hàng hoặc cựu khách hàng.
 2. Giữa Các Chi Nhánh
  Chúng tôi không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân về quý vị với bất kỳ chi nhánh nào khác.
 3. Với Những Thành Phần thứ Ba Khác
  Chúng tôi không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân về quý vị với các thành phần thứ ba, trừ khi luật pháp đòi hỏi, hoặc trừ khi được luật pháp cho phép. Ví dụ: Chúng tôi có thể báo cáo thông tin về khoản vay mượn của quý vị cho các cơ quan thông báo tín dụng; và chúng tôi có thể bị yêu cầu cung cấp Thông Tin Cá Nhân về quý vị theo tiến trình pháp lý.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi hạn chế việc truy tìm Thông Tin Cá Nhân nơi các nhân viên của công ty hoặc các đại diện của chúng tôi, tuy họ là những người cần thông tin này để cung cấp các dịch vụ tài chánh cho quý vị. Chúng tôi cố gắng duy trì sự bảo tồn an toàn bằng vật chất, điện tử và theo biện pháp phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của quý vị.